Algemene Voorwaarden

Onetime Las Vegas Fill

Inhoud

Algemene Voorwaarden OneTime

 1. Bedrijfsgegevens
 2. Definities
 3. Toepasselijkheid
 4. Overeenkomst Affiliate werkzaamheden
 5. Uitvoering Diensten Opdrachtgever
 6. Bepalingen m.b.t. Gebruiker
 7. Content en beoordelingen
 8. Beëindiging Diensten
 9. Beleid inzake fraude
 10. Beleid inzake witwassen
 11. Beleid inzake terrorismefinanciering
 12. Betalingsvoorwaarden (Wettelijke Rente/Buitengerechtelijke Kosten)
 13. Aansprakelijkheid
 14. Auteursrechtelijke bepalingen
 15. Beleid bij Klachten
 16. Geheimhouding
 17. Privacy en gegevens van Gebruikers
 18. Overmacht
 19. Conversie
 20. Nawerking
 21. Strijdige clausules
 22. Niet naleving Algemene Voorwaarden
 23. Toepasselijk recht
 24. Forumkeuze

 

Algemene Voorwaarden OneTime

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van OneTime. In eerste instantie wijst OneTime alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kan u zich geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.

 

1. Bedrijfsgegevens

OneTime is gevestigd aan de Arsenaal 15, 9685 AZ te Blauwestad. OneTime is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder OneTime B.V. (Besloten Vennootschap), onder KvK-nummer 64817857, met als BTW nummer NL855867991B01.

Wilt u contact opnemen met OneTime? Dan kan dit via het dit e-mailadres: [email protected]

2.    Definities

 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Affiliate: OneTime, zoals weergegeven in artikel 1, wordt tevens aangemerkt als zijnde ‘Opdrachtnemer’;
 • Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die een Dienst tot het verrichten van enige vorm van werkzaamheden afneemt bij Affiliate;
 • Gebruiker: iedere persoon welke gebruik maakt van de mogelijkheden en Diensten van Affiliate, zoals deze beschikbaar zijn gesteld op de website van Affiliate;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Affiliate en Opdrachtgever tot stand komt. Iedere overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden;
 • Partij(en): (rechts)persoon welke onderhavig is aan deze Algemene Voorwaarden of enig andere vorm van Overeenkomsten tussen Affiliate en Opdrachtgever;
 • Dienst(en): De bij Overeenkomst besloten te verrichten werkzaamheden;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, digitale communicatie valt tevens onder deze formulering.

3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Affiliate zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Affiliate en Opdrachtgever, iedere Overeenkomst tussen Affiliate en Gebruiker, alsmede elke aanbieding van Affiliate tot het verrichten van een Dienst, waarop Affiliate deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Affiliate niet van toepassing.
 2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Affiliate, Opdrachtgever en Gebruiker.

4. Overeenkomst Affiliate werkzaamheden

 1. De Overeenkomst tot het verrichten van Affiliate gerelateerde werkzaamheden, beziet op het uitvoeren van marketing gericht op het doorspelen/aanvoeren/doorverwijzen van (nieuw betalende) consumenten naar Opdrachtgever. Waar voor iedere succesvolle doorverwijzing een vergoeding tegenover staat.
 2. Indien een Overeenkomst erop ziet tot het uitvoeren van enige vorm van Affiliate werkzaamheden, worden deze te allen tijde schriftelijk overeengekomen.
 3. Op het moment dat de Overeenkomst tussen Affiliate en Opdrachtgever mondeling is overeengekomen, wordt deze altijd schriftelijk bevestigd.
 4. De hoogte van de vergoeding wordt per Overeenkomst bepaald. Uitdrukking van de vergoeding geschiedt in bedragen of percentages.
 5. Voorwaarden voor het opbouwen van de vergoeding worden tevens per Overeenkomst besloten. Hierin wordt een gedetailleerde weergave gegeven over de geldende voorwaarden voor het opbouwen en verkrijgen/uitbetaling van de vergoeding.
 6. Te allen tijde geeft Opdrachtgever Affiliate inzicht in de opgebouwde vergoeding. Hiermee wordt in ieder geval bedoeld het opgebouwde bedrag en op basis waarvan deze is opgebouwd.
 7. Het staat Partijen in geen geval vrij om eenzijdig de Overeenkomst of gedeeltes van de Overeenkomst te wijzigen. De grote en mate van invloed op de Overeenkomst die de wijziging met zich meebrengt is hierbij niet relevant. Elke vorm van wijziging dienen Partijen schriftelijk overeen te komen.
 8. Indien een wijziging in de Overeenkomst mondeling tot stand komt, dient deze schriftelijk bevestigd te worden.
 9. Toezeggingen gedaan door derden of werknemers van Affiliate binden Affiliate niet totdat deze schriftelijk zijn geaccordeerd door een hiervoor binnen Affiliate bevoegd persoon.
 10. Overeenkomsten worden in beginsel voor onbepaalde tijd afgesloten, tenzij bij Overeenkomst anders bepaald. Zie artikel 8 over de mogelijkheden van opzegging van de Overeenkomst.

5. Uitvoering Diensten Opdrachtgever

 1. Uitvoering van de Dienst geschiedt vanaf het moment dat de Overeenkomst is afgesloten of het moment zoals deze in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Het uitvoeren van iedere bij Overeenkomst bepaalde Dienst geschiedt op basis van een inspanningsverplichting. Hierbij zal Affiliate zich inzetten tot het behalen van enige vorm van resultaat, zonder deze schriftelijk vast te stellen. Voor de inspanningsverplichting geldt ook wel een ‘no-cure, no-pay’ regeling. Indien Affiliate geen (nieuw betalende) consumenten aan Opdrachtgever levert, zal hier ook geen vergoeding tegenover staan.
 3. Het is voor Opdrachtgever in geen geval mogelijk om aanspraak te maken op een vooraf vastgesteld resultaat.
 4. Affiliate staat ervoor in dat de uitvoering van de Overeenkomst altijd naar de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Hierbij wordt de Overeenkomst altijd uitgevoerd conform de huidige geldende wet- en regelgeving.
 5. Indien Opdrachtgever enige blijk van ontevredenheid over de uitgevoerde Dienst mededeelt aan Affiliate, zal dit in geen geval Opdrachtgever het recht geven op een restitutie van een reeds betaald of nog te betalen bedrag. Zie artikel 15 voor meer informatie over de afhandeling van klachten.
 6. Indien er tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst enige vorm van onregelmatigheden worden ontdekt door Affiliate, dient Opdrachtgever hierover inzicht en duidelijkheid te verschaffen, indien Affiliate hiernaar vraagt.
 7. Het is voor Opdrachtgever in geen geval toegestaan om de hoogte van de verschuldigde commissie/vergoeding in bedrag of percentages eenzijdig te wijzigen. Hiervoor dient te allen tijde een wederzijds akkoord te geschieden tussen Partijen. Deze wijziging dient schriftelijk bevestigd te worden.
 8. Indien Opdrachtgever zich schuldig maakt aan het eenzijdig wijzigen van de commissie, heeft Affiliate het recht om gebruik te maken van de volgende maatregelen:
  1. Het eisen van een schadevergoeding ter hoogte van het gemiste/misgelopen inkomsten door de verlaging van de commissie.
  2. Het eisen van een schadebedrag bovenop de in artikel 5 lid 8 sub a genoemde schadevergoeding ter hoogte van maximaal € 10.000,- of indien hoger, ten hoogte van 25 procent (%) van het totaal aan misgelopen inkomsten.
  3. Het met onmiddellijke ingang verwijderen van de aan Opdrachtgever verbonden links en posts van de website en andere media van Affiliate.
 9. De mate waarin de in artikel 5 lid 8 sub a t/m c genoemde maatregelen worden uitgevoerd is geheel aan Affiliate. Uitvoering zal geschieden naar beoordeling van de onregelmatigheid of ongeldige wijziging door Affiliate.
 10. De maatregelen zoals genoemd in artikel 5 lid 8 sub a t/m c is tevens van toepassing op enige vorm van onrechtmatige praktijken welke verbandhouden met, aspecten hebben van of overeenkomstig zijn met ‘untaggen’, dan wel het verwijderen van de koppelingen in links tussen Affiliate en Opdrachtgever, waardoor de uiteindelijk gemeten doorverwezen (al dan niet betalende) consumenten lager uitkomt dan deze daadwerkelijk is.
 11. Het staat Affiliate vrij om een aanbod tot het verrichten van een Dienst te herroepen, in de periode dat deze niet uitdrukkelijk is geaccepteerd door Opdrachtgever.

6. Bepalingen m.b.t. Gebruiker

 1. Affiliate biedt naast de affiliate marketing gerelateerde Diensten, tevens een platform voor het volgende gebruik:
  1. Het kunnen registreren en verlenen van een account om gebruik te maken van het platform van Affiliate;
  2. Het gebruik maken van forums en hieraan gerelateerde content;
  3. Het deelnemen aan forums, door middel van het zelf plaatsen of meedoen aan één of meerdere posts en/of discussies;
  4. Het communiceren met andere mede Gebruikers van en binnen het platform.
 2. Het delen van nieuws met betrekking tot (online) kansspelen en hieraan gerelateerde onderwerpen.
 3. Alleen administrators van Affiliate hebben het recht om officiële nieuwsberichten en artikelen te plaatsen welke buiten het reguliere forum om vallen.
 4. Gebruikers dienen 18+ te zijn om gebruik te maken van het platform van Affiliate.
 5. Indien een Gebruiker niet de minimale leeftijd van 18 jaren blijkt te bevatten, staat het Affiliate vrij om zonder vermelding het account van Gebruiker te verwijderen.
 6. Gebruiker dient zich altijd te conformeren aan de door Affiliate gestelde forum richtlijnen. Deze richtlijnen hebben onder andere, maar niet uitsluitend, betrekking op taalgebruik, het vermelden van onwaarheden, commerciële inhoud, strafbare feiten en het behouden van een algemeen gemoedelijke sfeer.
 7. Indien Gebruiker zich niet aan de geldende richtlijnen conformeert staat het Affiliate vrij om maatregelen te nemen. Hierbij heeft Affiliate in ieder geval de mogelijkheid om:
  1. Een formele waarschuwing te geven aan Gebruiker, waarbij wordt vermeld voor welke handeling en/of schending de waarschuwing geldt en mogelijk wordt vermeld wat verdere maatregelen zijn indien de handelingen niet veranderen.
  2. Het gebruik van een account te schorsen dan wel op non-actief te stellen tot een nader te bepalen termijn.
  3. Het account zonder enige vorm van vermelding te verwijderen van het platform van Affiliate.
  4. Geplaatste berichten te veranderen om deze aan de geldende richtlijnen te laten voldoen.
  5. Geplaatste berichten te verwijderen.
 8. Beoordeling van de schending van richtlijnen staat geheel aan de zijde van Affiliate, alsmede beoordeling van de op te leggen sanctie.
 9. Gebruikers van het platform van Affiliate kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van content, forums, nieuwsberichten en artikelen in welke vorm dan ook.
 10. Enige vorm van (spel)tips gegeven op het platform van Affiliate garanderen nooit enige vorm van succes, door gebruik van de tip in de praktijk. Affiliate is niet aansprakelijk voor enige vorm van (financiële) schade door het gebruiken van strategieën en tips weergegeven op het platform van Affiliate. Zie artikel 13 voor meer informatie over aansprakelijkheid.
 11. Aan het gebruik maken van het platform van Affiliate zijn geen kosten verbonden.

7. Content en beoordelingen

 1. Het staat Affiliate vrij om zelf content te plaatsen op de website en of social media platformen van Affiliate, wanneer deze de content hiervoor geschikt acht.
 2. Content wordt altijd geplaatst naar beoordeling en maatstaven van Affiliate.
 3. Content wordt onafhankelijk geplaatst van enig derde Partij. Indien content wordt geplaatst in samenwerking met een derde Partij, heeft deze in eerste instantie geen inspraak in de inhoud van de te plaatsen content, tenzij dit bij Overeenkomst anders is bepaald.
 4. Enige vorm van beoordelingen van online of fysieke casino’s, alsmede verschillende (vormen) van kansspelen of andere vormen van (kansspel)media, worden geheel onafhankelijk geplaatst.
 5. Een beoordeelde Partij kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van de geplaatste content.
 6. Inhoud van de content wordt altijd opgesteld aan de hand van de eigen ervaring van Affiliate.
 7. Indien een Partij het niet eens is met de geplaatste inhoud kan deze hierover contact opnemen met Affiliate. Zie artikel 15 voor meer informatie over klachten.
 8. Voor plaatsing van content door Affiliate met betrekking tot beoordelingen, hoeft geen Overeenkomst gesloten te worden tussen Affiliate en de beoordeelde Partij.

8. Beëindiging Diensten

 1. Een Dienst met betrekking tot het uitvoeren van Affiliate marketing gerelateerde werkzaamheden beëindigd door middel van wederzijdse opzeggen tussen Affiliate en Opdrachtgever.
 2. In eerste instantie is er bij een opzegging zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 geen opzegtermijn verbonden, tenzij bij Overeenkomst anders is besloten.
 3. Affiliate kan eenzijdig en met onmiddellijke ingang het verlenen van Diensten aan Opdrachtgever opzeggen indien er sprake is van de gevallen zoals benoemd in artikel 5 lid 6, 7 en 10.
 4. Beëindiging van de Diensten tussen Affiliate en Gebruiker geschiedt door verwijdering van het account door Gebruiker.
 5. Tevens beëindigen de Diensten tussen Affiliate en Gebruiker door verwijdering van het account van Gebruiker voor schending van de in artikel 6 lid 5 genoemde forum richtlijnen.

9. Beleid inzake fraude

 1. Affiliate zal zich te allen tijde conformeren aan de huidige anti-fraude wet- en regelgeving alsmede naar redelijkheid enige vorm van protocol of maatregelen welke door Opdrachtgever wordt gehanteerd ter voorkoming van fraude. Implementatie van deze protocollen en maatregelen wordt naar mogelijkheid gedaan.
 2. Opdrachtgever dient medewerking en indien nodig middelen te verschaffen ter implementatie van hun eigen anti-fraude protocollen.
 3. Affiliate is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vorm van fraude, ontstaan door een doorverwezen consument.
 4. Achtergrondchecks van doorverwezen consument komen geheel aan de zijde van Opdrachtgever, tenzij bij Overeenkomst anders bepaald.
 5. In geen geval kan Opdrachtgever van Affiliate verlangen dat deze de herkomst van middelen/accounts onderzoekt dan wel vaststelt. Deze bepaling is tevens van toepassing indien er protocollen door Opdrachtgever worden doorgevoerd bij Affiliate, zoals in artikel 9 lid 1 en 2.
 6. Affiliate is in geen geval verplicht om consumenten/accounts te waarschuwen of te informeren over mogelijke maatregelen die ingesteld worden of zijn door Opdrachtgever, op een website of ander platform van Opdrachtgever, zoals: De mogelijkheden om accounts te sluiten, accounts op non-actief te stellen of gelden in beslag te nemen dan wel te verwijderen. De in dit lid gegeven voorbeelden zijn in geen geval uitputtend.
 7. Opdrachtgever kan Affiliate niet aansprakelijk stellen voor het doorverwijzen van accounts welke Opdrachtgever confronteren met consument of account gerelateerde kwesties, ook niet in het geval dat Opdrachtgever hiervoor enige vorm van kosten heeft gemaakt, zoals: het gebruik van gestolen account informatie, gebruik maken van gestolen financiële gegevens/creditcard en/of verstrekking van gestolen documentatie of valse documentatie ter verificatie van de consument. De in dit lid gegeven voorbeelden zijn in geen geval uitputtend.
 8. Tenzij Affiliate verplicht wordt gesteld door een relevante autoriteit, zal Affiliate geen verklaringen verstrekken of getuigenissen afleggen omtrent enige vorm van fraudezaken van Opdrachtgever.

10. Beleid inzake witwassen

 1. Affiliate heeft geen mogelijkheid tot het achterhalen/monitoren van transacties of enig ander financieel aspect van consumenten/accounts. Affiliate controleert doorverwezen consumenten niet op enig financieel aspect.
 2. Achtergrondchecks met betrekking tot hetgeen in artikel 10 lid 1 genoemd, dienen geheel door Opdrachtgever uitgevoerd te worden.
 3. Affiliate is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Opdrachtgever leidt door middel van een consument/account welke zich schuldig maakt aan witwas- (gerelateerde) praktijken, doorverwezen door Affiliate.
 4. Affiliate zal in geen geval met Opdrachtgever samenwerking inzake het onderzoek inzake witwassen, tenzij Affiliate hiertoe verplicht wordt gesteld door een relevante autoriteit.
 5. Affiliate zal indien gewenst, nodig en naar redelijkheid mogelijk informatie verstrekken op de website van Affiliate welke gericht is op het tegengaan van witwassen.
 6. Affiliate conformeert zich in alle gevallen aan de huidige en geldende anti-witwas wet- en regelgeving.

11. Beleid inzake terrorismefinanciering

 1. Met gelijke strekking als in artikel 10 lid 1, heeft Affiliate geen mogelijkheid tot het achterhalen/monitoren van transacties of enig ander financieel aspect van consumenten/accounts. Affiliate controleert doorverwezen consumenten niet op enig financieel aspect. Dit geldt tevens inzake enige vorm van terrorismefinanciering of aanverwante praktijken.
 2. Affiliate zal alle mogelijke en redelijke maatregelen treffen om terrorismefinanciering tegen te gaan.
 3. Opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor het tegengaan van enige vorm van terrorismefinanciering, alsmede aanverwante praktijken en achtergrondchecks van consumenten/accounts om terrorismefinanciering tegen te gaan.
 4. Affiliate zal Opdrachtgever informeren indien het een consument/account verdenkt van het uitvoeren van handelingen of praktijken welke in enige vorm verband (kunnen) hebben met terrorismefinanciering. Opdrachtgever is verantwoordelijk om te handelen naar de door Affiliate gegeven informatie en de correcte/bevoegde autoriteit op de hoogte te stellen.

12. Betalingsvoorwaarden (Wettelijke Rente/Buitengerechtelijke Kosten)

 1. Na vaststelling van de hoogte van de commissie/vergoeding, verzendt Affiliate een factuur aan Opdrachtgever.
 2. Betaaltermijn voor de factuur bedraagt 30 dagen, tenzij bij Overeenkomst anders vastgesteld.
 3. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan betaling van de vergoeding binnen de gestelde termijn, zal Affiliate een betalingsherinnering sturen met een termijn van 14 dagen.
 4. Indien er niet wordt voldaan aan de in artikel 12 lid 3 genoemde termijn zal Affiliate nog éénmaal een betaalherinnering versturen, met een termijn van 7 dagen.
 5. Indien er na de tweede herinnering niet aan de betaling voldaan wordt, staat het Affiliate vrij om een derde Partij in te schakelen, om het verschuldigde bedrag te verhalen op Opdrachtgever.
 6. Bijkomende kosten zoals wettelijke rente ex. artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek en eventuele buitengerechtelijke kosten, komen geheel ter rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden boven op het originele factuurbedrag gerekend en dienen voldaan te worden binnen een nader te noemen termijn, tezamen met het originele factuurbedrag.

13. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Affiliate en - indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeld staat.
 2. Indien Affiliate aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Indien Affiliate aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Affiliate.
 4. Indien zich tijdens de uitvoering van werkzaamheden een gebeurtenis voordoet waarvoor Affiliate aansprakelijk blijkt te zijn, dan zal er niet meer worden uitgekeerd dan het maximum wat de door Affiliate afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 5. Affiliate kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade welke Opdrachtgever lijdt door enige vorm van uitvoering van activiteiten welke niet volgens de in een bepaald geografisch gebied geldende wet- en regelgeving. Dit geldt tevens voor schade ontstaan door enige vorm van conflicten of complicaties door deze wet- en regelgeving.
 6. Affiliate is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade geleden door Opdrachtgever, welke het gevolg is van aansprakelijkheidsstelling door een consument wegen persoonlijke (financiële) geleden schade. Deze bepaling geldt tevens voor enige voor van aansprakelijkheidsstelling jegens Affiliate welke direct door de consument geschiedt.
 7. Affiliate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Affiliate is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Affiliate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door een niet volledige of behoorlijke medewerking van Opdrachtgever, bij uitvoering van de Diensten.
 9. Affiliate is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Affiliate aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Affiliate toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 11. Affiliate is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 12. Opdrachtgever vrijwaart Affiliate tegen alle aanspraken van derden, en zal Affiliate de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Affiliate verrichte werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
 13. In geen geval is Affiliate aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of Affiliate.
 14. Affiliate is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Opdrachtgever, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door vrij geplaatste content, waarin enige vorm van uitingen worden gedaan over Opdrachtgever, enig andere (rechts)persoon of derde.
 15. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Affiliate.

14. Auteursrechtelijke bepalingen

 1. Iedere vorm van content welke wordt geplaatst op de website, social media of een andere vorm van media, door Affiliate geniet automatisch auteursrechtelijke bescherming. Content is hiermee niet beïnvloedbaar van buitenaf.
 2. Te allen tijde behoudt Affiliate het volledige zeggenschap over de geplaatste content. Dit geldt tevens voor de op enig forum geplaatste content op de media van Affiliate.
 3. Opdrachtgever kan in geen geval aanspraak maken op de geschreven/geplaatste content alsmede de inhoud. Opdrachtgever kan Affiliate in geen geval dwingen of op een andere wijze ertoe zetten om de content te verwijderen.
 4. Opdrachtgever kan in geen geval Affiliate dwingen of ertoe zetten om content of links naar andere Opdrachtgevers te verwijderen.
 5. De door Opdrachtgever verstrekte links, afbeeldingen en informatie worden alleen door Affiliate verwijderd indien de vraag tot verwijdering wordt gedreven door enige vorm van juridische problematiek of complicaties.
 6. Auteursrechten in verband met visuele content ligt altijd bij Affiliate, indien deze door Affiliate gemaakt zijn.
 7. Indien Opdrachtgever content verstrekt aan Affiliate ter plaatsing op de website of andere media van Affiliate, draagt Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze content.
 8. Affiliate staat het vrij om de door Opdrachtgever geleverde content te wijzigen, zodat deze voldoen aan de door Affiliate gehanteerde richtlijnen.

15. Beleid bij Klachten

 1. Opdrachtgever dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrekkige Dienst te melden. Het termijn voor melding is in ieder geval 14 dagen na ontdekking van de gebrekkige Dienst. Hierbij geldt dat het termijn begint te lopen vanaf het moment dat Opdrachtgever het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 2. Opdrachtgever dient Affiliate altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt hiervoor tussen Partijen een redelijk termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt er voor elk gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.
 3. Beoordeling of er enige vorm van vergoeding zal geschieden aan Opdrachtgever voor het gebrek, is altijd aan de zijde van Affiliate.
 4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is tevens altijd aan de zijde van Affiliate.

16. Geheimhouding

 1. Affiliate en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, alsmede informatie die redelijkerwijs en naar omstandigheden als vertrouwelijk beschouwd wordt.
 2. Indien Opdrachtgever de geheimhoudingsplicht op enige wijze schendt, behoudt Affiliate zich het recht om enige vorm van geleden schade te verhalen op Affiliate, alsmede deze te verhogen met een boete.
 3. De boete bedraagt in elk geval €10.000,- of indien hoger 20% van de totaal door Affiliate geleden schade.

17. Privacy en gegevens van Gebruikers

Affiliate conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

18. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Affiliate ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Affiliate niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Affiliate heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Affiliate behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever te factureren. Facturering zal alleen geschieden indien er een andere vorm van vergoeding is overeengekomen dan no cure, no pay.
 3. Indien Affiliate een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

19. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

20. Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

21. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

22. Niet naleving Algemene Voorwaarden

Indien Opdrachtgever zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft Affiliate het recht om te weigeren verdere Diensten voor Opdrachtgever uit te voeren, alsmede enige vorm van links en andere aan Opdrachtgever aanverwante zaken te verwijderen, op te zeggen of op te schorten.  

23. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Affiliate, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

24. Forumkeuze

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft Affiliate het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Hebt u vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens!

[email protected]

Arsenaal 15 | 9685 AZ | Blauwestad

KvK Nr. 64817857 l Btw Nr. NL85567991B01

 

Versie 2020

 

 

 

 

on air