Jump to content
TheGreatOne

Kansspelwetgeving, het laatste nieuws

Recommended Posts

Verhoging van KansSpelBelasting naar 35,2% zoals voorgesteld door CDA en SGP is zojuist verworpen door de Tweede Kamer.

Opmerkelijk was dat de PVV voor het voorstel stemde. Zeker als je bedenkt dat waarschijnlijk voor de wet Kansspelen Op Afstand (KOA) waar in de komende maanden over gestemd gaat worden de PVV nodig zal zijn om aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. In dit wetsvoorstel (KOA) is juist een verlaging van de KSB voorgesteld voor ONLINE kansspelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank @WouterG voor deze informatie. De landed based casino's heeft de laatste 8 jaar zoveel pijn gehad van o.a. die kansspelbelasting verhoging naar 29% en "no body" cares. Dat ze dan gaan bezuinigen op o.a. personeel, veiligheid etc is mij dan wel duidelijk. Lekker makkelijk om een verhoging van de kansspelbelasting te willen doorvoeren, niemand ligt er wakker van of rekenen het goed door wat dit nu echt voor impact heeft.

Wat schat je in Wouter? Stel de PVV gaat niet mee met deze nieuwe wetgeving dat we dan weer op square 1 staan? Zien ze nu niet in dat er nu zoveel belastinggeld niet wordt opgehaald, beter is voor de spelers en legale aanbieders en het een volwassen industrie aan het worden is ipv de illegaliteit die er nu is.

Er zijn zoveel mensen die lobbyen er is zoveel informatie maar op een of andere manier is dit wel de makkelijkste weg omdat het volk het toch niks uit maakt. Net zoals een accijnsverhoging op ongezonde producten of boetes verhogen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Staatssecretaris Wiebes was ook al tegen het voorstel omdat het volgens hem negatieve effecten zou hebben voor de Staatsdeelnemingen (HC en Staatsloterij) en geplande verkoop. Ik denk niet dat het een goed argument was want het uitgangspunt moet gewoon zijn hoeveel KSB is redelijk ongeacht de gevolgen.

Wat betreft de PVV en de aankomende stemming over KOA denk ik als de PVV tegen het voorstel blijkt te zijn het voorstel drastisch aangepast zal worden zodat ook in de Eerste Kamer het CDA of SP voorstander worden. Ik denk niet dat dat heel positief is.

Een nipte meerderheid in de Eerste Kamer is volgens mij geen optie omdat ik den dat individuele leden van bv PvdA of D66 nog wel eens tegen kunnen gaan stemmen ook al is hun partij voorstander. Zo was een van de leden bijv. voorzitter van het Goede Doelen Platform en altijd fel tegenstander van KOA omdat het de Postcode loterij geen goed zou doen.

Terug naar square1 is door de druk van Europa geen optie voor het kabinet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Online gokken op sport wordt legaal

Onder strikte voorwaarden zal vandaag op 23 november een voorstel in dienen om online wedden op sportswedstrijden legaal te maken. Deze nieuwe wet op de kansspelen komt er aan en is akkoord met de VVD en PVDA.

Na meer dan 50 jaar zal de oude Kansspel wet het veld ruimen en wordt de nieuwe wet op de kansspelen actief, waaronder dus ook legaal een gokje wagen online op sports weddenschappen. Je kan dan inzetten op tussen en eindstanden van sportswedstrijden en niet op individuele bets zoals aan aantal rode kaarten of overtredingen omdat hier in principe gemanipuleerd in kan worden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het leek in de media allemaal zo mooi. Het enige wat er gebeurt is dat op het ingediende wetsvoorstel KOA wat al 1,5 jaar bij de Tweede Kamer ligt 2 voorstellen voor wijzigingen zijn ingediend door VVD en PvdA. Waarschijnlijk zijn ze het samen wel akkoord om voor het wetsvoorstel KOA te stemmen maar het probleem is dat ze geen meerderheid hebben in de Eerste kamer.

We wachten nog steeds op de antwoorden van Staatssecretaris Dijkhof die deze "uiterlijk medio november" belooft heeft.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vandaag in het nieuws (journaal, teletekst en veel kranten berichten)

Nederlandse (illegale spelers) gokken voor 500 miljoen euro per jaar online. En uit onderzoek blijken het geen 500.000 Nederlanders te zijn die wel eens online gokken maar 3 x zoveel. Ik communiceerde na eigen gedegen onderzoek rond de 1.1 miljoen Nederlandse speler en zat ruim boven de andere schattingen maar dit was dus nog veel te weinig. Dit geeft toch zo erg aan dat de wet snel veranderd moet worden voor de spelers, aanbieders en uiteraard de overheid die nu een enorm zak met geld (belastingen) mist. Het heeft alleen maar voordelen en die paar gasten die dit niet willen snappen er echt niet van of hebben andere belangen zoals de goede doelen loterijen. Gelukkig zijn er nu heel veel mensen hiermee bezig en gaat het ook goed komen.

http://www.tubantia.nl/algemeen/specials/gezond-en-wetenschap/nederland-gokt-voor-half-miljard-euro-illegaal-online-1.5483293

@WouterG kan jij hier nog iets over zeggen hoe jij deze cijfers interpreteert?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De uitslag van een onderzoek is altijd afhankelijk van de opdrachtgever

Ik geloof toch wel in de reactie van speelverantwoord.nl. Voor de duidelijkheid Speelverantwoord.nl is een lobby organisatie voor Betfair, Bet365, Betsson, Unibet, Dazzletag, Tombola, Pokerstars en Prima Networks.

http://www.speelverantwoord.nl/online-aanbieders-herkennen-zich-niet-in-marktomvang-van-e500-miljoen/

Maar hoe groot de markt ook is het belangrijkste is volgens mij dat het al een bestaande online markt is. Natuurlijk omdat aanbieders mogen gaan adverteren zullen er in het begin verschuivingen plaatsvinden maar dat zal niet heel schrikbarend zijn.

Daarnaast gaat KOA niet over loterijen en de mensen die nu meespelen in de Staatsloterij gaan echt niet opeens online roulette spelen of wedden op een sportwedstrijd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recap: Dijkhoff wil graag zo spoedig mogelijk los gaan met het legaal aanbieden van online kansspelen en het ombuigen van de illegale status die het nu heeft!

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015D49725&did=2015D49725Antwoord op vragen van de leden Van Wijngaarden en Harbers over het bericht ‘De enorme interesse voor vergunningen voor internetgokken in Nederland’

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum

15 december 2015

Onderwerp

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken 33 996)

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Sector Staats- en bestuursrecht

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/venj

Ons kenmerk

714423

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Financiën, de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het bovenvermelde voorstel alsmede een tweede nota van wijziging aan.

Tevens zend ik u hierbij de antwoorden op de vragen van de leden Van Wijngaarden en Harbers (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Financiën over het bericht ‘De enorme interesse voor vergunningen voor internetgokken in Nederland’ (ingezonden 30 april 2015).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K. H. D. M. Dijkhoff

2015Z08130

Vragen van de leden Van Wijngaarden en Harbers (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Financiën over het bericht ‘De enorme interesse voor vergunningen voor internetgokken in Nederland’ (ingezonden 30 april 2015).

1

Kent u het bericht ‘De enorme interesse voor vergunningen voor internetgokken in Nederland’? 1)

Antwoord vraag 1.

Ja.

2

Kunt u, na overleg met online gokaanbieders, deskundige veldpartijen en een oriëntatie op omringende landen, de Kamer een nieuwe inschatting geven van de te verwachten omvang van de markt voor online gokken in Nederland? Zo nee, waarom niet?

3

Zijn online gokaanbieders ten behoeve van deze raming desgevraagd bereid om u op korte termijn meer inzage te geven in de tot op heden gerealiseerde en te verwachten marktomvang voor het aanbieden van online gokspellen aan de naar schatting 800.000 Nederlanders die volgens schattingen online gokken?

4

Zo nee, welke rol kan de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische controledienst) mogelijk spelen om deze informatie alsnog te helpen genereren?

Antwoord vraag 2 t/m 4.

Volgens de meest recente marktscan van H2 Gambling Capital (H2GC) bedroeg de omvang van de markt voor kansspelen op afstand in Nederland in 2014 ongeveer 232 miljoen euro, gerekend naar bruto spelresultaat. Afhankelijk van de precieze inwerkingtreding van het wetsvoorstel kansspelen op afstand, zal deze omvang, bij 20% kansspelbelasting, toenemen tot ruim 400 miljoen euro in 2018 of 2019 (exclusief loterijen), waarvan 300 tot 320 miljoen legaal.

Op mijn verzoek hebben drie brancheorganisaties van online kansspelaanbieders, Speel Verantwoord, European Gaming and Betting Association en Remote Gaming Association, een nadere inschatting gemaakt van de omvang van de Nederlandse markt voor online kansspelen in 2014. Deze schatting is gebaseerd op omzetgegevens van aanbieders die ieder voor zich een marktaandeel van minimaal 5% hebben en een gezamenlijk marktaandeel vertegenwoordigen van 65 tot 75%. Volgens deze gegevens bedraagt de huidige omvang van de Nederlandse online kansspelmarkt 218 tot 235 miljoen euro, gerekend naar bruto spelresultaat. Dit wijkt beperkt af van de geschatte marktomvang van circa 220 miljoen euro voor 2015, waarmee rekening is gehouden ten tijde van het regeerakkoord.

5

Welke inkomsten aan kansspelbelasting raamt u bij een uniform belastingtarief voor alle online en landbased kansspelen van 24, dan wel 25% uitgaande van de gevraagde nieuwe inschatting van de marktomvang voor online gokken? In hoeverre wijkt dat positief of negatief af van de begroting?

Antwoord vraag 5.

Zoals aangegeven in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel kansspelen op afstand (Kamerstukken II 2014/15, 33 996, nr. 6) is bij de budgettaire opbrengst van dat wetsvoorstel uitgegaan van de cijfers zoals die ten tijde van het Regeerakkoord bekend waren. Nieuwe broncijfers, anders dan feitelijke realisaties, kunnen leiden tot hogere dan wel lagere opbrengsten dan eerder berekend voor het Regeerakkoord. Tegelijkertijd blijft de raming met onzekerheid omgeven. Door zoveel mogelijk uit te gaan van de ramingen uit het Regeerakkoord wordt willekeur in het ramen van beleidsmaatregelen voorkomen. Dit geldt dus zowel voor opwaartse als neerwaartse bijstellingen als gevolg van recentere cijfers. Bij het bepalen van het budgettaire effect van een uniform tarief van 24%, dan wel 25% wordt dus eveneens uitgegaan van de cijfers zoals die ten tijde van het Regeerakkoord bekend waren.

De budgettaire derving van verlaging van het KSB-tarief voor landgebonden kansspelen is €16 miljoen per procentpunt per jaar. Een verlaging van het tarief van 29% naar 25% voor landgebonden kansspelen leidt dus tot een budgettaire derving van € 64 miljoen structureel per jaar. Een verlaging naar 24% leidt tot een derving van € 80 miljoen. Daar staat tegenover dat een verhoging van het voorgestelde KSB-tarief voor kansspelen op afstand naar 25% € 3 miljoen oplevert en naar 24% € 4 miljoen oplevert. Het verschil in opbrengst zit naast het tarief in het verschil in de te verwachten kanalisatie. Bij elkaar opgeteld leidt een uniform tarief van 25% tot een structurele budgettaire derving van € 61 miljoen en een uniform tarief van 24% tot een structurele budgettaire derving van € 76 miljoen ten opzichte van het huidige wetsvoorstel.

6

Welke kanalisatiegraad voorziet u bij die percentages?

Antwoord vraag 6.

Volgens de laatste marktscan van H2GC wordt bij een belastingtarief van 24% een initiële kanalisatiegraad van ongeveer 60% verwacht. Naar verwachting loopt deze kanalisatiegraad vier jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kansspelen op afstand op tot ongeveer 70%. De kanalisatiegraad bij een belastingtarief van 25% zal hier naar verwachting niet sterk van verschillen. Dit is inclusief loterijen. Loterijen hebben 100% kanalisatie (is nu e-commerce). De feitelijke verwachte kanalisatie ligt lager.

7

Welke intensivering van de handhaving is er mogelijk om de kanalisatiegraad op of boven de beoogde doelstelling van circa 80% te laten uitkomen?

Antwoord vraag 7.

De handhaving jegens illegale aanbieders van kansspelen op afstand is vanwege het grensoverschrijdende karakter van het internet complex, vergt veel capaciteit en kent daarom de nodige beperkingen. Een sluitende handhaving op een groot aantal illegale aanbieders is daarom niet realistisch. Een succesvolle initiële kanalisatie is van cruciaal belang om de beoogde kanalisatiegraad van 80% te realiseren. Dit maakt het illegale aanbod aanzienlijk kleiner, waardoor de kansspelautoriteit haar handhavingscapaciteit meer gericht kan inzetten op het aanpakken van illegale aanbieders. Ook andere Europese lidstaten die Nederland reeds voorgegaan zijn met regulering zijn tot de conclusie gekomen dat regulering en hoge kanalisatie de beste wijze is om de speler te beschermen tegen de risico’s verbonden aan deelname aan kansspelen op afstand.

1) http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23879600/__Enorme_interesse_vergunning_voor_internetgokken_in_Nederland__.html

Quote

Share this post


Link to post
Share on other sites

De wet KOA staat niet op de planning in de spoed stukken voor begin 2016, maar zal waarschijnlijk eind van het eerste kwartaal worden behandeld in de tweede kamer. Dit betekent mogelijk dat de nieuwe wet ook niet in zal gaan per 1 januari 2017.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waarschijnlijk leest bijna niemand het omdat de link niet werkt. :-)

Ik ben toch echt positiever . Als de wet KOA in Q1 behandeld wordt in de Tweede Kamer kunnen we misschien niet 1-1-2017 legaal online spelen maar zal het zeker niet snel daarna zijn. Neemt niet weg dat het natuurlijk veel te laat is.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Waarschijnlijk leest bijna niemand het omdat de link niet werkt. :-)

Ik kan het uitgebreide stuk van 83 pagina's niet meer vinden, heb jij een goedwerkende linkje nog @WouterG ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Legalisering van de online gokmarkt is een stuk dichterbij gekomen. Regeringspartijen VVD en PvdA dienen gezamenlijk voorstellen in om tot één belastingtarief te komen voor de gokmarkt.

Dit in tegenstelling tot een eerder plan van het kabinet, waarbij gokkers bij online gokbedrijven een lager percentage kansspelbelasting hoefden te betalen dan mensen die bij een echt casino een gokje waagden. Dit was tegen het zere been van de Tweede Kamer, die dat als onrechtvaardig zag. Er komt nu één uniform tarief van 29 procent.

De verwachting is dat het legaliseren van de online gokmarkt voor meer belastinginkomsten zal zorgen. Als er inderdaad meer belastingopbrengsten zijn doordat er meer gegokt wordt, is het de bedoeling dat het belastingtarief van 29 procent over drie jaar daalt naar 25 procent.

De brede verwachting is dat de gokmarkt door de legalisering van het onlinegokken zo zal groeien, dat daarmee een tariefsdaling kan worden gefinancierd.

Mijn persoonlijke ervaringen is dat een verlaging leuk klinkt in de toekomst maar of dit gaat gebeuren lijkt mij niet. De fysieke casino's zullen er niet blij mee zijn en de online aanbieders ook niet maar dit zorgt er wel,voor dat de online markt snel los gaat aangezien dit het grootste heikelpunt was.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2016Z00035&did=2016D00068 (hele bijlage te zien)

Amendement van de leden Van Wijngaarden en Mei Li Vos 33996 nr. 15 dat aan de evaluatiebepaling toevoegt dat de meeropbrengst van de kansspelbelasting gebruikt wordt voor verlaging van het tarief van die belasting

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN MEI LI VOS

Ontvangen 4 januari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. In het verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval de meeropbrengst van de kansspelbelasting van de landgebonden kansspelen en die van de kansspelen op afstand inzichtelijk gemaakt. Indien hieruit blijkt dat het totaal van deze meeropbrengsten hoger is dan geraamd bij invoering van dit wetsvoorstel, doet Onze Minister van Financiën in dat verslag een voorstel tot een verlaging van het tarief, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de kansspelbelasting, met ten hoogste 4%-punt, gefinancierd uit de bedoelde meeropbrengsten.

Toelichting

Indieners achten het gewenst dat het tarief van de kansspelbelasting van 29% met 4%-punten binnen of uiterlijk na drie jaar daalt naar 25%, mits de totale meeropbrengsten van de kansspelbelasting uit landgebonden kansspelen en kansspelen op afstand afdoende zijn om een tariefdaling te dekken. Daarom is aan artikel VIII een lid toegevoegd dat in het evaluatieverslag, dat drie jaar na invoering van deze wet verschijnt, moet worden ingegaan op de meeropbrengst van de kansspelbelasting afkomstig van de landgebonden kansspelen en die van de kansspelen op afstand. Indien de totale opbrengst van de kansspelbelasting hoger is dan geraamd bij invoering van dit wetsvoorstel, doet de Minister van Financiën in dat verslag een voorstel tot een verlaging van het tarief van de kansspelbelasting, met ten hoogste 4%-punt, te financieren uit de bedoelde meeropbrengst. Hiermee komt het tarief voor de kansspelbelasting meer in lijn te liggen met hetgeen in Europa praktijk is. Een verlaging van het tarief kan een nieuwe impuls geven aan de kanalisatie van illegaal naar legaal gokken, voor zover er een verband is tussen het belastingtarief en de kanalisatie. Met lagere kansspelbelasting kunnen de netto-prijzen van o.a. goede-doelen-loterijen omhoog waardoor het meespelen met die loterijen aantrekkelijker kan worden en die loterijen mogelijkerwijs meer geld kunnen genereren voor goede doelen in onder andere de sport, natuur of cultuursector.

Van Wijngaarden

Mei Li Vos

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 juli zegt Jeroen van Wijngaarden en anders 1 januari 2017. Nu hopen dat de eerste kamer meegaat en het kabinet niet valt en als ze 1 juli redden ga ik voor het eerst van mijn leven op de PVDA stemmen (Mei Li Vos).

Een mooi radio interview waarin veel duidelijk wordt over de nieuwe wet en uitleg over interessante vragen zoals, illegale aanbieders en belasting.

http://m.radio1.nl/item/338054

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 juli zegt Jeroen van Wijngaarden en anders 1 januari 2017. Nu hopen dat de eerste kamer meegaat en het kabinet niet valt en als ze 1 juli redden ga ik voor het eerst van mijn leven op de PVDA stemmen (Mei Li Vos).

Een mooi radio interview waarin veel duidelijk wordt over de nieuwe wet en uitleg over interessante vragen zoals, illegale aanbieders en belasting.

http://m.radio1.nl/item/338054

Daar houd ik je aan. :)>-

Ik ben benieuwd wie een online gok-licentie gaat aanschaffen. Welke aanbieders verwachten jullie op de Nederlandse markt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik verwacht dat alle grote partijen gaan voor een nederlandse vergunning inclusief Holland Casino. Denk verder aan Unibet, Betfair, Ladbrokes, William Hill, Bwin, etc.

Ik verwacht ook dat Jacks Casino, @faiplaycasino en Novomatic de online markt op zullen gaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
The magic number, 66. (mark those words) :-)

Bedoel je dat je verwacht dat er 66 aanbieders op de markt komen. Dit zou wellicht kunnen. In België heb je ook veel verschillende aanbieders maar daar werkt het systeem van uitgifte vergunningen anders.

Als er zoveel aanbieders zijn dan wordt het straks voor de consument ook best moeilijk om te kiezen. Mooie taak van OneTime om de beste aanbieders eruit te halen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wie gaan er een online vergunning aanvragen?

Betfair, Bet365, Betsson, Unibet, Dazzletag, Pokerstars en Evolution Gaming betalen de Nederlandse Stichting Speel Verantwoord om te lobbyen in Den Haag. Dat doen ze uiteraard alleen als ze van plan zijn een NL vergunning aan te vragen.

Holland Casino uiteraard.

Fusie tussen De Lotto en Staatsloterij gaan online casino spelen aanbieden (afdracht aan NOC*NSF). De Lotto met hun merk Toto voor sportweddenschappen.

Postcode loterij(en). Om "merk te verstevigen" zonder afdracht aan goede doelen.

JvH Gaming. Jacks, Flash en Krijco Casinos

Casino City/Poker City. In het verleden duidelijke banden met Holland poker en Nederbet

BWIN/PartyPoker

Dit zijn de grote partijen die ik even snel kan bedenken. Daarnaast zullen een groot aantal kleine partijen het geluk gaan zoeken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Partijen zoals Vera & John, Mr. Green en veel meer van deze online casino's zullen de Nederlandse markt gaan bestormen (en in weze doen ze dat al maar dan zonder adverteren) bingo site(s)? 888. Landbased casino's zoals Palace Casino's, Fair Play, Win Casino's en meer. Ik gok op precies 66 aanbieders die het gaan proberen en daaronder valt ook Betclic. We gaan het zien de aankomende maanden, ben uiteraard erg benieuwd. Dank voor je uitgebreide update Wouter, wordt erg gewaardeerd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Meer verslaafden door legaliseren online gokken. Een mooi radio interview met tweede kamerlid Vos en verslavingsdeskundige Dick Trubendorffer.

http://www.radio1.nl/item/337340-%E2%80%98Meer%20verslaafden%20door%20legaliseren%20online%20gokken'.html

Drinken is dom, gokken is dom maar je moet het zeker niet verbieden zegt Mei Li Vos. Ze geeft een paar rake punten in dit radio interview.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wie gaan er een online vergunning aanvragen?

Betfair, Bet365, Betsson, Unibet, Dazzletag, Pokerstars en Evolution Gaming betalen de Nederlandse Stichting Speel Verantwoord om te lobbyen in Den Haag. Dat doen ze uiteraard alleen als ze van plan zijn een NL vergunning aan te vragen.

Holland Casino uiteraard.

Fusie tussen De Lotto en Staatsloterij gaan online casino spelen aanbieden (afdracht aan NOC*NSF). De Lotto met hun merk Toto voor sportweddenschappen.

Postcode loterij(en). Om "merk te verstevigen" zonder afdracht aan goede doelen.

JvH Gaming. Jacks, Flash en Krijco Casinos

Casino City/Poker City. In het verleden duidelijke banden met Holland poker en Nederbet

BWIN/PartyPoker

Dit zijn de grote partijen die ik even snel kan bedenken. Daarnaast zullen een groot aantal kleine partijen het geluk gaan zoeken.

Zijn dit alle grote spelers op de online gokmarkt. Wie zijn eigenlijk de 10 grootste?

Ik hoop dat ooit de casino bedrijven MGM, WYNN, LVS ook online casino's gaan starten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...