gokker in een online casino

Hoe begin je een online casino?

Hoe begin je een online casino? In deze tijden van legalisering vast een veelgestelde vraag, kunnen wij ons tenminste voorstellen… Het lijkt bijna onmogelijk om een online casino te beginnen. En misschien maar goed ook, zodat de Nederlandse speler straks goed beschermd is.

Vandaag nemen we je mee in het proces. Is het echt zo lastig? Oordeel zelf!

Onetime Las Vegas geplaatst in Online casino door Onetime
op 3 mei 2022
gokker in een online casino
Blackjack Lobby In Het Online Casino
Screenshot van een internet casino

Hoe begin je een online casino?

Nu dat de Wet Kansspelen op afstand bijna in werking gaat treden, zal menig ondernemer zich afvragen wat ervoor nodig is om een online casino te openen. Deze vraag is ons zelfs al meerdere keren gesteld.

En de vraag is ook wel begrijpelijk: de database voor statistiek ‘Statista’ gaat uit van een marktwaarde voor online gokken in Europa van 94 miljard dollar in 2024.

Niet zo gek dat verschillende ondernemers hier graag bij willen zijn straks. De teleurstelling is bij deze vragers vaak wel te horen als wordt uitgelegd dat het beginnen van een online casino (in Nederland) absoluut geen makkie is.

Uiteraard is het wel te doen, maar er is best wat voor nodig. In dit kennisartikel bespreken we een aantal aspecten waar je rekening mee moet houden als je een online casino wil openen, zoals:

 • Vergunningseisen voor een online casino in Nederland;
 • het vermarkten van een online casino;
 • het online krijgen van het casino.

Het aanvragen van een vergunning voor een online casino in Nederland

De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) houdt toezicht op de Nederlandse markt voor de kansspelen. De Ksa is een zelfstandig bestuursorgaan welke in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming het Nederlandse kansspelbeleid uitvoert. Hierin is de Ksa onafhankelijk; wel zijn zij uiteraard gebonden aan de geldende kansspelwetgeving.

Op basis van de Wet Koa is de Ksa het orgaan dat belast is met het behandelen van vergunningaanvragen door online casino’s. Wil jij starten met een online casino in Nederland? Dan is het uiteraard noodzaak dat je een vergunning aanvraagt bij de Ksa.

Belangrijk is dat de aanvraag aan de volgende punten voldoet, anders wordt de aanvraag niet eens in behandeling genomen:

 • Je maakt gebruik van het originele aanvraagformulier van de Ksa;
 • Je hebt het formulier en de daarbij behorende bijlagen volledig ingevuld;
 • je hebt bij de aanvraag behorende overige bescheiden of documenten volledig aangeleverd.

Vereisten van het aanvraagformulier

Naast de bovengenoemde punten, is het belangrijk dat het aanvraagformulier aan de volgende, meer technische, vereisten voldoet:

 • Uitsluitend in PDF-formaat;
 • in kleur;
 • de resolutie is 300 dpi/ppi of hoger;
 • het document is doorzoekbaar middels Optical Character Recognition;
 • het is opgemaakt in de Nederlandse taal, waarbij sommige stukken (zoals contracten met derden) zijn uitgezonderd;
 • het document is in het algemeen goed leesbaar.
Wie Kan Een Vergunning Krijgen
Wie kan een vergunning aanvragen

De kosten van een aanvraag

Het aanvragen van een vergunning is niet kosteloos. Goed om daar ook meteen rekening mee te houden:

 • De aanvraag kost €48.000;
 • er wordt een financiële zekerheidsstelling van ten minste €50.000 gevraagd.

Let op: Als de Ksa de vergunning niet verleent, vindt er geen teruggave aanvraagkosten plaats. En hoe zit het met die financiële zekerheidsstelling? Er wordt van de aanvrager een financiële zekerheid gevraagd van ten minste €50.000. De maximale hoogte van het bedrag waarvoor zekerheid verlangd mag worden is €870.000. Als vergunninghouder moet je er dus rekening mee houden dat de financiële zekerheidstelling een stuk hoger dan €50.000 kan zijn!

En wat houdt zo’n financiële zekerheidsstelling dan in? De Ksa heeft een voorkeur voor een financiële zekerheidsstelling in de vorm van een bankgarantie.

Indien de aanvrager kiest voor een andere vorm dan een bankgarantie, dan kan dit worden voorgelegd aan een externe financiële instelling. De financiële zekerheidstelling wordt gebruikt als de Ksa vreest dat de vergunninghouder zijn financiële verplichtingen inzake de kansspelheffing of eventuele bestuurlijke sancties niet zal nakomen. De Ksa kan, als deze vrees bestaat, naast de reeds gestelde zekerheid; aanvullende financiële zekerheid vragen.

Gesteld kan dus worden dat je al vóórdat je überhaupt start met de vergunningaanvraag flink wat zaken op orde moet hebben. Laten we dan nu ingaan op de inhoud van die vergunningaanvraag…

Aan te leveren documenten voor het aanvragen van een vergunning online kansspelen Nederland

Allereerst is het goed om aan te stippen dat het aanvraagbeleid op het moment van schrijven nog niet finaal is. Wel is hier al veel over bekend en is het te verwachten dat onderstaande informatie voor het grootste deel definitief zal zijn.

Voor het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet Kansspelen op afstand, moet je aardig wat documenten aanleveren. Hieronder een overzicht van criteria waaronder deze documenten gecategoriseerd kunnen worden (lees hier meer over op de website van de Ksa) – schrik niet van de omvang:

Algemene informatie

 • Uittreksel van het handelsregister (KvK) van de aanvrager, niet ouder dan 60 dagen voor de aanvraag;
 • de geldende statuten ten tijde van de aanvraag;
 • een actueel organogram.

Betrouwbaarheid

 • Een volledig ingevuld document zoals opgesteld door de Ksa (om een idee te geven hoe dit document eruit komt te zien heeft de Ksa op 21 oktober 2020 een concept document opgesteld).

Integriteit (artikel 4 beleidsregels Koa)

 • Integriteitsbeleid: hierbij moet in ieder geval duidelijk worden dat het in kaart brengen, analyseren en voorkomen van integriteitsrisico’s volgens de wet wordt geregeld. En hoe het integriteitsbeleid intern wordt doorgevoerd en toegepast.

Continuïteit (Artikel 5 beleidsregels Koa)

 • Een volledig ingevuld document zoals opgesteld door de Ksa (om een idee te geven hoe dit document eruit komt te zien heeft de Ksa op 21 oktober 2020 een concept document opgesteld);
 • betaaltransacties (Artikel 6 beleidsregels Koa);
 • beleid omtrent betaaltransacties dat is vastgesteld door het bestuur van de aanvrager en inzicht geeft in de betaalinstrumenten en betaaldienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt bij betalingen tussen de aanvrager en de speler;
 • bewijsstuk dat de betaalinstrumenten zijn uitgegeven door een bank of betaalinstelling.

Afgescheiden spelerstegoed (Artikel 7 beleidsregels Koa)

Er zijn drie manieren om aan te geven dat je aanvrager voldoet aan het afgescheiden spelerstegoed. Optie één is door middel van een bankgarantie, optie twee is door middel van de Nederlandse Stichting Derdengelden en optie drie gaat over de overige methoden. De Ksa raad aan om gebruik te maken van optie één of twee.

Bankgarantie

 • De overeenkomst tussen de aanvrager en de bank die de bankgarantie geeft;
 • een document waaruit blijkt dat de bankgarantie is afgegeven door een financiële onderneming die het bedrijf van bank mag uitvoeren;
 • assurance-rapport dat duidelijk aangeeft hoe het tegoed van de speler gewaarborgd wordt en is opgesteld het rapport moet ondertekend zijn door een auditor;
 • een verklaring van de auditor/accountant volgens het format (nog in concept fase) van de Ksa.

Nederlandse stichting derdengelden

 • Statuten en oprichtingsakten dat het doel van de stichting aangeeft;
 • uittreksel uit het handelsregister niet ouder dan 60 dagen voor de dag dat de aanvraag ingediend is;
 • een ondertekende overeenkomst tussen de aanvrager en de stichting;
 • verklaring omtrent gedrag van de bestuurders van de stichting en de leden van de raad van toezicht, niet ouder dan 30 dagen. Uit de verklaring moet naar voren komen dat de aanvrager heeft gelet op de betrouwbaarheid van de bestuurders van de stichting en de leden van de raad van toezicht van de stichting;
 • assurance-rapport dat aangeeft of het vermogen van de stichting voldoende is om de tegoeden van de spelers volledig te dekken, welke is opgesteld en ondertekend door een auditor;
 • een verklaring van de auditor/accountant volgens het format (nog in concept fase) van de Ksa.

Overige methoden

Beschrijving van de getroffen maatregelen, zoals:

 • Assurance-rapport dat duidelijk aangeeft hoe het tegoed van de speler gewaarborgd wordt dat is opgesteld en ondertekend door een auditor;
 • een verklaring van de auditor/accountant volgens het format (nog in concept fase) van de Ksa;
 • financiële zekerheid (Artikel 8 beleidsregels Koa)

Er zijn meerdere manieren om financiële zekerheid aan te tonen: door bankgarantie, een waarborgsom, borgtocht of overige.

Bankgarantie

 • Overeenkomst tussen de aanvrager en de bank die de bankgarantie afgeeft;
 • een document waaruit blijkt dat de bankgarantie is afgegeven door een financiële onderneming die het bedrijf van bank mag uitvoeren.

Waarborgsom

 • Beschrijving waarborgsom;
 • bewijsstuk waarborgsom.

Borgtocht

 • Beschrijving borgtocht;
 • bewijsstuk borgtocht.
Stichting Derdengelden
Stichting Derdengelden

Overige methoden die gelijksoortig is aan methode één t/m drie.

 • Beschrijving overige methode;
 • bewijsstuk overige methode.

Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) – (Artikel 9 Beleidsregels Koa)

 • Anti-witwasbeleid, hiermee moet worden aangegeven hoe een cliëntenonderzoek wordt gevoerd en hoe ongebruikelijke transacties zo snel mogelijk aan de Financiële inlichtingen eenheid wordt gemeld.

Sanctiewet (Artikel 10 Beleidsregels Koa)

 • Een verklaring dat de kansspelen op afstand volgens de wet (Sactiewet 1977) georganiseerd worden, dit is onderdeel van het aanvraagformulier op het digitale portaal.

Uitbesteding (Artikel 11 Beleidsregels Koa)

 • Uitbestedingsbeleid waardoor duidelijk wordt welke werkzaamheden en taken worden uitbesteed, welke risico’s het uitbesteden met zich meebrengt en hoe de aanvrager hiermee omgaat en tot slot hoe toezicht op de uitbesteding wordt gehouden;
 • documenten (mogen in het Engels) waarin de aanvrager aangeeft dat de derde partijen voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977;
 • uitbestedingsovereenkomst (mag in het Engels).

Cruks is van groot belang

De aanvrager moet succesvol een positief Cruks advies hebben gekregen van de Ksa. Zowel landgebonden casino’s en speelautomatenhallen als casino’s die van plan zijn om kansspelen online aan te bieden moeten de volgende stappen nemen om zich bij het Cruks aan te kunnen sluiten:

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Artikel 12 beleidsregels KoA)

1Keuzes maken

2Geef een reden bij de KSA

3PKI certificaat aanvragen

4PKI certificaat installeren

5Testen van systemen

6KSA test

Keuringsschema
Keuringsschema

Intern toezicht (artikel 14 beleidsregels KoA)

 • Beleid intern toezicht, dat aangeeft hoe het stelsel van intern toezicht is ingericht en welke functionarissen dit toezicht uitoefenen.

Controledatabank (artikel 15 beleidsregels KoA)

Een volledig ingevulde vragenlijst zoals opgesteld door de Ksa (om een idee te geven hoe dit document eruit komt te zien heeft de Ksa een concept document opgesteld).

Spelsysteem (artikel 16 beleidsregels KoA)

 • Een keuringsrapport van bepaalde spelsystemen door een keuringsinstelling, de Ksa heeft hiervoor een keuringsschema online kansspelen (concept) opgesteld;
 • ondertekende managementsamenvatting die de samenstelling van het spelsysteem duidelijk maakt.

Reclame (artikel 17 beleidsregels KoA)

Verslavingspreventie (artikel 18 beleidsregels KoA)

 • Bewijsstuk dat wettelijke vertegenwoordiger(s) bevoegd zijn om de aanvrager buiten rechte te vertegenwoordigen;
 • bewijsstuk dat de wettelijke vertegenwoordiger(s) deskundig zijn op het gebied van kansspelverslaving en verslavingspreventie;
 • contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • bewijsstuk waardoor blijkt met welke deskundige of deskundigen op het gebied van verslavingszorg de aanvrager samenwerkt, dat deze deskundige beschikt over de relevante opleiding op hbo-niveau of hoger en ten minste drie jaar behandeling voor kansspelverslaving heeft gegeven bij een instelling of kennisinstituut dat ten minste drie projecten heeft verricht op het gebied van verslavingspreventie;
 • een document waaruit blijkt met welke ervaringsdeskundige(n) de aanvrager samenwerkt en dat de ervaringsdeskundige(n) kennis heeft van en ervaring met kansspelverslaving en hoe dit te voorkomen is, algemene kennis heeft over het kansspelaanbod, een relevante mbo-opleiding of hoger heeft en dat zijn/haar kennis zodanig kan worden ingezet om goed samen te werken met andere deskundigen;
 • een document waaruit blijkt met welke organisatie(s), die beschikken over expertise op het gebied van het voorkomen en het behandelen van kansspelverslaving, de aanvrager samenwerkt. Met daarbij bewijsstukken die aangeven dat de organisatie(s) met betrekking tot de behandeling van kansspelverslaving een goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft;
 • een document waaruit blijkt met welke trainer(s) de aanvrager samenwerkt en dat die aantoonbaar gespecialiseerd is in verslavingspreventie;
 • een kopie van het verslavingspreventiebeleid. In dit beleid moet worden opgenomen hoe deelnemers aan kansspelen over de gevaren van kansspelverslaving ingelicht worden en hoe de toegang tot verslavingspreventie geregeld is;
 • een verslavingspreventierapport waardoor duidelijk wordt wat de adviezen van deskundigen op het gebied van verslavingszorg en ervaringsdeskundigen met betrekking tot het verslavingspreventiebeleid zijn, de redenen om eventueel af te wijken van deze adviezen, een risicoanalyse en hoe veranderingen worden doorgevoerd in het verslavingspreventiebeleid;
 • een kopie van het opleidingsplan: door het opleidingsplan moet duidelijk worden welke functionarissen welke cursussen succesvol gevolgd moeten hebben, welke organisatie de cursus(sen) geeft, hoe de aanvrager ervoor zorgt dat nieuwe kennis op het gebied van verslavingspreventie moet worden opgepakt door de functionarissen en hoe en wanneer de cursus wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld.

Matchfixing

De Ksa is nog niet zeker over de documenten die nodig zijn bij een vergunningaanvraag voor het onderwerp matchfixing. Ze hebben tot op heden dan ook nog geen bepalingen voor het onderwerp matchfixing opgenomen in hun concept beleidsregels Koa.

Aanbod Slots E1612266119517
Providers

Het aanvragen van een vergunning is al geen makkie

Zoals je kunt zien is het verkrijgen van een vergunning voor online kansspelen in Nederland een enorme opgave. Het zijn daarom ook vooral de bestaande, ervaren partijen uit de casinobranche die de poging gaan wagen (of partijen met een flinke portemonnee)…

Denk je dat je kunt voldoen aan al deze eisen? Dan kun je gaan nadenken over ‘het online krijgen van jouw online casino’!

Het online casino online krijgen

Om te beginnen moet je natuurlijk een beeld hebben van de branding van jouw online casino. Dit betekent zoveel als nadenken over hoe je het merk van jouw online casino in de markt gaat zetten.

De concurrentie gaat stevig zijn bij opening van de markt, dus zorg voor een sterk plan op dit gebied. Daarnaast zijn de volgende zaken van belang.

Spelaanbod

Op het moment dat je een casino wil beginnen is een goed spelaanbod een absolute must. Het spelaanbod moet betrouwbaar en gevarieerd zijn, dus een mix van slotmachines, roulette, blackjack, Bingo, Poker, Baccarat, Pai Gow en kraskaarten.

Je kunt contact leggen met bekende, grote ontwikkelaars als Big Time Gaming, Netent, Microgaming en Playtech. Het is belangrijk om als online casino zo veel mogelijk spellen aan te bieden.

Op het moment dat spelers kunnen kiezen tussen een online casino dat 50 spellen aanbiedt en een casino dat 500 spellen aanbiedt, is de keuze voor de speler al snel gemaakt.

Website

De website is natuurlijk hét gezicht van een online casino. Het is belangrijk dat de website pakkend en opvallend is. Een sterke casinonaam hoort hierbij.

Het financieel succes van een casino zal tevens afhangen van hoe goed een website werkt. Een trage website leidt tot minder klanten en daardoor minder inkomsten.

Ook de uitstraling is belangrijk om spelers te lokken. Een website die er slordig uitziet, komt onbetrouwbaar over. Dus: bespaar niet op het bouwen van jouw online casinoplatform en huur een ervaren topper in!

Wat eveneens belangrijk is voor een online casino, is om ervoor te zorgen dat het casino altijd online is. Storingen waardoor het platform tijdelijk offline is, kosten een hoop geld.

Op het moment dat de spelers niet meer kunnen spelen gaan zij naar andere online casino’s en heb je het risico dat klanten niet meer terugkomen.

Om er goed uit te zien, klanten te trekken (en te behouden) moet een online casino ervoor zorgen dat er geen storingen en/of fouten voorkomen. Hier zullen dus ook de nodige kosten aan verbonden zijn.

Spelen op alle devices

Zorg dat jouw online responsive is. Dit houdt in dat de gokker kan spelen op zowel een PC, tablet of smartphone. Het is geen geheim dat steeds meer internetverkeer vanaf de ‘kleinere' schermen als smartphones en tablets komt, wanneer je website daar niet goed op werkt, gaat je dat spelers kosten.

En mocht je de mogelijkheid hebben om een app te lanceren: dat is een nog sterkere klantenbinding!

Stortingsmogelijkheden

Het is belangrijk dat spelers op verschillende manieren geld kunnen storten op het account. Hiervoor heb je betaalproviders nodig. Denk bijvoorbeeld aan betaalmogelijkheden als Mastercard, iDeal, Maestro, Neteller, Paypal en Skrill.

Het casino moet met de betaalproviders afspraken maken en overeenkomsten sluiten. De betalingen aan de providers worden verrekend op het moment dat een speler geld stort via de desbetreffende betaalmogelijkheid.

Waar op gelet moet worden is dat je als casino meestal pas met betaalproviders aan tafel kunt op het moment dat je een vergunning hebt om online kansspelen aan te mogen bieden.

Multiplayer Jackpot
Jackpot slot

Wat kost al het bovenstaande bij het online casino opzetten?

Een startpakket voor een spelaanbod kan rond de €200.000 kosten, waar een percentage van de winst van meestal tussen de 20% en 40% bijkomt. Als casino heb je dan een goed basispakket.

De prijs van een slotmachine is ongeveer tussen de €3000 en €5000. Dit betekent dat de prijs erg kan oplopen als een online casino van plan is om een groot spelaanbod en vooral meerdere slotmachines te hebben.

Daarbij zijn sommige gokspellen van leveranciers gekoppeld aan een verplichte centrale jackpot. Op het moment dat de jackpot valt moet het casino kunnen betalen.

Vaak willen daarom leveranciers van het spelaanbod een reserve van rond de half miljoen euro omdat anders de winnende speler niet betaald kan worden. Dit lijkt veel, maar het is mogelijk dat in de eerste paar weken een jackpot van €100.000 valt.

Op het moment dat een casino niet kan betalen betekent dat niet alleen het einde voor het casino, maar ook een smet op de reputatie van de spelontwikkelaar.

Een online casino moet absoluut betrouwbaar zijn en wanneer verplichtingen niet worden nagekomen, krijg je geen klanten. Je kunt op het spelaanbod besparen, maar dan sta je er als casino ten opzichte van je concurrentie minder goed voor. Ook de spelers, die kwaliteit en variatie gewend zijn, zullen minder geneigd zijn om van jouw diensten gebruik te maken.

Het bouwen van een sterke website met alles erop en eraan kost daarnaast ook minstens €50.000. En dan hebben we het nog niet over de marketingkosten…

Het vermarkten van een online casino

Het reguleren van reclame-/marketinguitingen door online casino’s staat onder andere bovenaan in de agenda van de Ksa (de overheid).

Een aantal van de strenge eisen die gesteld worden aan het maken van reclame voor een online casino volgens de Wet Koa kunnen wordt gehaald uit de Leidraad reclame voor kansspelen. Volgens de Ksa mogen reclames voor de hele kansspelmarkt :

• Niet de deelname aan kansspelen aanmoedigen en hierbij het risico op kansspelverslaving verhogen;
• niet andere soort(en) Kansspel(en) aanbieden dan waarvoor de vergunning is verleend, dit geld ook voor zusterondernemingen die geen Nederlandse vergunning bezitten;
• niet onzorgvuldig, ongepast en/of onverantwoordelijk zijn;
• niet agressief, misleidend en/of onduidelijk zijn, zodat de reclame niet kan leiden tot misinformatie;
• niet de consument aanmoedigen waardoor deelname een slecht effect heeft op de financiële, sociale, maatschappelijke situatie of gezondheid van de consument;
• rekening houden met de risico’s die kansspelen met zich meebrengen;
• de consument informeren over verantwoordelijke deelneming, de gevaren van kansspelen en de toegang tot verslavingszorg;
• niet gepresenteerd worden als oplossing voor maatschappelijke, sociale of financiële problemen;
• niet consumenten overhalen om spontaan deel te nemen aan kansspelen door bijvoorbeeld: ‘alleen vandaag’, ‘voor snelle beslissers’, ‘happy hour bonus’ e.d.;
• niet onduidelijke zijn over het aanbod om mee te spelen, voor één keer, voor een beperkte duur met automatisch beëindiging of opzegging;
• niet gericht zijn op minderjarigen, kijk hiervoor naar de locatie, het taalgebruik, het tijdstip, hoe de reclame eruit ziet, cadeautjes of de prijzen die gewonnen kunnen worden;
• moet rekening houden met kwetsbare groepen. Dit zijn onder anderen jongvolwassenen, consumenten met schulden, laaggeletterden, consumenten met een beperkte kennis van de Nederlandse taal, consumenten op hoge leeftijd en consumenten met een verstandelijke
beperking;
• geen reclame maken in of rond games, apps of andere (elektronische) diensten die door minderjarigen of kwetsbare groepen gebruikt worden;
• geen gratis speeltegoed aanbieden aan minderjarigen of kwetsbare groepen;
• geen bonussen geven aan 18 tot 24-jarigen (studentenbonus);
• niet de indruk wekken dat de spelers invloed kunnen uitoefenen op de uitkomsten of de speelresultaten door het volgen van trainingen, studies, een online cursus e.d.;
• niet de indruk geven dat de kansspelautoriteit de reclame, het kansspel of de aanbieder heeft goedgekeurd;
• niet de indruk geven dat de aanbieder een Europese vergunning heeft of onder toezicht van de Europese Unie valt.

De definitie van reclame volgens de Ksa

 • Communicatie met het doel om kansspelen aan te bevelen en/of bedoeld is om consumenten één keer of voor een lange periode aan een kansspelaanbieder te binden, bijvoorbeeld door het sluiten van een abonnement;
 • communicatie die bedoeld is om het publiek aan te moedigen om een product te kopen of aan een dienst deel te nemen;
 • het vertellen over of tonen van een merk, product, dienst of activiteit van personen of bedrijven dat bedoeld is als reclame.

Als online casino ben je gebonden aan strikte regels; en dat terwijl acquisitietools van groot belang zijn bij een concurrerende en startende markt.

Lees hier een handige blog van XY Legal Solutions over het gebruik maken van acquisitietools binnen de strikte kaders van de wet. Zoals in de voornoemde blog ook te lezen is, kun je gebruik maken van uiteenlopende acquisitiekanalen.

Hierbij kun je denken aan social media campagnes, Google AdWords, online casino affiliates (zoals bijvoorbeeld OneTime) en zelfs televisiecommercials.

Uiteindelijk is het natuurlijk wel aan te raden in zee te gaan met een marketingbureau dat enig begrip heeft van de regelgeving. En je raadt het al: ook daar zijn weer kosten aan verbonden!

Mr. Steven Vrolijk

Steven werkt vanuit zijn bedrijf XY Legal Solutions actief met de juridische aspecten van online kansspelen. Met een focus op compliance (contentstrategie, marketing, algemene voorwaarden, AVG documentatie, bonusvoorwaarden en meer) wordt er bij XY Legal Solutions uiteraard ook hard gewerkt aan de komende regulering van de markt.

Bij OneTime hebben we op meerderde punten juridische ondersteuning gehad van Steven. En nu hebben we hem gevraagd eens wat te schrijven over de vraag: ‘hoe begin je een online casino?’

Steven Vrolijk

 

Een online casino openen: de eindstreep...

Na het lezen van dit artikel ben je zelf waarschijnlijk al tot de conclusie gekomen dat het openen van een online casino in Nederland geen makkie is.

Het gaat je een hoop geld kosten (minstens tonnen) en daarnaast krijg je te maken met zeer strenge wet- en regelgeving. Onmogelijk is het natuurlijk niet; dus neem bij serieuze plannen uiteraard contact op met OneTime, of met XY Legal Solutions!

We gaan graag met je in gesprek en wie weet wordt je straks een van de partijen die mag gaan deelnemen in die miljardenmarkt…

Veelgestelde vragen over een online casino beginnen

Wat kost het nou eigenlijk om zelf een online casino te beginnen? Steven Vrolijk legt uit.

Waar vraag je een vergunning aan?

De vergunning voor een online casino, kun je aanvragen bij de Nederlandse Kansspelautoriteit.

Wat kost het om een online casino te beginnen?

Kort door de bocht gezien, kun je al voor €100.000 een internet casino beginnen. Echter moet je het dan nog in de markt zetten. Hiervoor heb je, gezien de partijen die komen, behoorlijk wat geld nodig.

Kan ik het hele jaar door een vergunningaanvraag doen?

Ja, je kunt altijd voor een vergunning gaan, ook al is de markt reeds geopend.

Hoeveel vergunningen worden er maximaal verleend

Hierop is het antwoord heel simpel: ongelimiteerd.

on air